Algemene Voorwaarden – Telecomdiensten

Definities
i. Algemene Voorwaarden van EasyVoice Telecom voor het verrichten van elektronische (tele)communicatiediensten. 
ii.Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de Diensten, met inbegrip van de daarvoor benodigde voorzieningen.
iii.Dienst: een door EasyVoice Telecom geleverde (tele)communicatiedienst met betrekking tot direct transport van spraak en/of data van gebruikers van en naar aansluitpunten op het vaste en/of mobiele netwerk of naar aansluitpunten op andere vaste of mobiele netwerken, waardoor de Klant een verbinding met gesprekspartners en/of het internet kan leggen.
iv.Abonnement: elke Overeenkomst met EasyVoice Telecom voor (het gebruik van) een bepaalde Aansluiting, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.
v.Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met EasyVoice Telecom een Overeenkomst tot het leveren van (een) Dienst(en) sluit of hiertoe verzoekt. vi.Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
vii.Klantenservice: de klantenservice van EasyVoice Telecom De contactgegevens van de Klantenservice staan vermeld op de Website van EasyVoice Telecom en in de documentatie die EasyVoice Telecom aan de Klant toezendt bij het aangaan van de Overeenkomst.
viii.Overeenkomst: de overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, tot het leveren van (een) Dienst(en) door EasyVoice Telecom aan de Klant. ix.Producten: door EasyVoice Telecom, al dan niet tegen betaling, aangeboden producten samenhangende met Diensten, zoals telefoons e.d.
x.Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige kosten met betrekking tot de Diensten.
xi.Locatiegegevens: alle Persoonsgegevens anders dan Verkeersgegevens die betrekking hebben op de locatie waar een Klant zich vermoedelijk bevindt en waar Klant gebruik wil maken van de Diensten.
xii.EasyVoice Telecom: EasyVoice Telecom, statutair gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 70783519. EasyVoice Telecom is bij de ACM als Aanbieder Openbare Elektronische communicatiediensten onder nummer: 944009

Aanbieder Openbaar Elektronisch communicatienetwerk onder nummer: 944010 xiii.EasyVoice Telecom Website: https://easyvoicetelecom.nl of een andere door EasyVoice Telecom aan te wijzen website.
xiv.De Geschillencommissie: Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze onafhankelijke geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (zie www.degeschillencommissie.nl).
xv. ACM: de Autoriteit Consument en Markt en haar websites: www.acm.nl en www.consuwijzer.nl 

2. Algemene bepalingen
i.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan EasyVoice Telecom tot levering door EasyVoice Telecom van 

Diensten en/of Producten, en op alle Overeenkomsten ter zake daarvan. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zover deze door EasyVoice Telecom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard of door de wet verplicht.
ii.Deze Algemene Voorwaarden kunnen door EasyVoice Telecom te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. iii.Bij een voorgenomen wijziging van een onderdeel van de Algemene Voorwaarden stelt EasyVoice Telecom de Klant ten minste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van kracht wordt, op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging. 

iv.Indien de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt biedt EasyVoice Telecom de Klant daarbij de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. v.Indien de wijziging objectief niet ten nadele van de Klant strekt informeert EasyVoice Telecom de Klant hierover onder vermelding dat de wijziging niet ten nadele van de Klant is en dat de Klant als gevolg hiervan de overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen.
vi.Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Klant en EasyVoice Telecom in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

3. Het aanbod
i.EasyVoice Telecom maakt het aanbod van diensten zowel elektronisch, mondeling als schriftelijk bekend. 

ii.De Klant is nimmer gehouden om van de faciliteiten gebruik te maken, het aanbod is vrijblijvend. Evenmin bestaat voor EasyVoice Telecom de verplichting om de faciliteiten doorlopend aan te bieden.
iii.EasyVoice Telecom zal er zorg voor dragen dat de aangeboden diensten voldoende gespecificeerd omschreven zijn, welke eenmalige of periodieke tarieven van toepassing zijn en onder welke voorwaarde de diensten worden verricht. 

iv.Na acceptatie door EasyVoice Telecom van een door de aspirant Klant ingevuld aanvraagformulier biedt EasyVoice Telecom de Klant de mogelijkheid om van de door EasyVoice Telecom geboden diensten (‘de faciliteiten’) gebruik te maken. EasyVoice Telecom is niet verplicht alle aspirant Klanten te accepteren.
v.EasyVoice Telecom is gerechtigd om aan de acceptatie van een aanvraagformulier nadere voorwaarden te stellen.
vi.Na acceptatie van het aanvraagformulier door EasyVoice Telecom verstrekt EasyVoice Telecom aan de Klant een autorisatiecode en/of registreert zij de door de Klant aangegeven telefoonaansluiting(en) waarmee van de faciliteiten gebruik kan worden gemaakt. 

vii.EasyVoice Telecom biedt te allen tijde de (aspirant) Klant, naast het aanbod, de mogelijkheid tot het inzien van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden faciliteiten en diensten onder vermelding in het aanbod dat de Algemene Voorwaarden van EasyVoice Telecom van toepassing zijn op het aanbod. Naast het publiceren van de Algemene Voorwaarden op het publieke deel van de website van EasyVoice Telecom stelt EasyVoice Telecom een gedrukte versie aan de Klant schriftelijk ter beschikking bij het toesturen van het contract dan wel bij de bevestiging van de acceptatie door EasyVoice Telecom van de Klant als er niet eerder een eerste schriftelijke contact moment plaatsgevonden heeft. 

viii.EasyVoice Telecom verklaart de aangeboden diensten en faciliteiten op verantwoorde en eerlijke en transparante wijze te zullen aanbieden en zal zich te alle tijde onthouden van oneerlijke handelspraktijken. 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen & Leveringstermijnen
i.e Overeenkomst tussen de Klant en EasyVoice Telecom komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van EasyVoice Telecom van de door de Klant verstrekte opdracht of 

door ingebruikname van de Dienst door de Klant als teken van acceptatie van het aanbod.
ii.Aanbiedingen en offertes van EasyVoice Telecom, inclusief de daarin genoemde richtprijzen, zijn vrijblijvend en van tijdelijke aard. Zodra de aanbieding of offerte door het verstrijken van de daarin genoemde termijn is vervallen, zijn de gebruikelijke tarieven of prijzen van toepassing. Indien de Klant zich aangemeld heeft in het kader van de offerte of aanbieding zijn de daarin genoemde prijzen van toepassing voor de in de aanbieding of offerte genoemde periode.
iii.EasyVoice Telecom spant zich in om eventuele vermelde leveringstermijnen in de Overeenkomst, in aanbiedingen en op de website van EasyVoice Telecom te behalen, maar verstrekt ter zake geen garantie.
iv.Bij Overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Klant binnen zeven (7) werkdagen na de bevestiging van de Overeenkomst door EasyVoice Telecom deze schriftelijk of elektronisch ontbinden.
v.EasyVoice Telecom zal in dat geval, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van via EasyVoice Telecom aangeschafte artikelen, aan de koper geen kosten in rekening brengen. Na de bedenktermijn van 7 werkdagen is EasyVoice Telecom gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.
vi.De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld.
vii.Ten minste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van een beding uit de overeenkomst van kracht wordt stelt EasyVoice Telecom de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging.
viii.Indien de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt biedt EasyVoice Telecom de Klant daarbij de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. ix.Indien de wijziging objectief niet ten nadele van de Klant strekt informeert EasyVoice Telecom de Klant hierover en vermeldt EasyVoice Telecom dat de wijziging niet ten nadele van de Klant is en dat de Klant als gevolg hiervan de overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen.
x.EasyVoice Telecom stelt, indien nodig, aan de Klant voor het gebruik van de Aansluiting één of meer Nummers ter beschikking.
xi.Indien de Klant reeds één of meer Nummers in gebruik heeft, kan hij alleen bij het aangaan van een Overeenkomst een verzoek tot nummerbehoud bij EasyVoice Telecom indienen bij het overstappen van een andere aanbieder naar EasyVoice Telecom dit nodig is. EasyVoice Telecom zal het verzoek inwilligen, indien en zodra de (oude) overeenkomst met een aanbieder van telecommunicatiediensten kan worden beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.
xii.de Klant zal ter uitvoering van een verzoek tot nummerbehoud de aanwijzingen van EasyVoice Telecom opvolgen. EasyVoice Telecom mag een eenmalige vergoeding in rekening brengen voor het effectueren van het verzoek tot nummerbehoud.
xiii.de Klant heeft jegens EasyVoice Telecom bij aanvang en einde van een Overeenkomst in beginsel, anders dan middels nummerbehoud, geen recht op één of meer bepaalde Nummers.
xiv.EasyVoice Telecom mag een Nummer wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan of een nummertoekenning door ACM, alsmede wijzigingen in een Dienst of het EasyVoice Telecom Netwerk, of andere gevallen die een nummerwijziging redelijkerwijs noodzakelijk maken.
xv.EasyVoice Telecom zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan twee maanden nadat de wijziging bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. EasyVoice Telecom is niet aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit een wijziging van één of meer Nummers.
xvi.EasyVoice Telecom is geoorloofd om wijzigingen in haar netwerk te maken, alsmede wijzigingen in een Dienst of andere gevallen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn. 

5. Voorwaarden voor toegang tot de Dienst
i.De Klant dient te beschikken over een functionerende, niet-afgesloten, telefoonaansluiting indien hij of zij gebruik wenst te maken van de diensten van EasyVoice Telecom 

voor de vaste telefoonlijn.
ii.De Klant krijgt toegang tot de diensten van EasyVoice Telecom door de door EasyVoice Telecom ter beschikking gestelde toegangsnummers te draaien voor het telefoonnummer dat wordt gebeld ofwel gebruik te maken van EasyVoice Telecom Preselect, waardoor de toegangscode automatisch wordt gekozen. EasyVoice Telecom is gerechtigd om de toegangscode te wijzigen. Het activeren van de EasyVoice Telecom Preselect functie, ontneemt de Klant niet de mogelijkheid om door middel van een toegangscode gebruik te maken van een andere operator. De Klant kan slechts van een operator per gesprek gebruik maken.
iii.Bij gebruik van de VoIP dienst van EasyVoice Telecom krijgt de Klant toegang tot de diensten door via daarvoor geschikte apparatuur verbinding te maken met de apparatuur van EasyVoice Telecom op een door EasyVoice Telecom aangeduid IP adres.
iv. Indien de klant gebruik wenst te maken van andere ISP diensten dan EasyVoice Telecom en/of niet door EasyVoice Telecom geleverde hardware dan wel software, neemt EasyVoice Telecom niet hiervoor de verantwoordelijkheid. 

v.Bij het ter beschikking stellen van een Nederlands geografisch nummer door EasyVoice Telecom aan de Klant op basis van de geografische woonplaats van de Klant en op diens verzoek, dient de klant gebruik te maken van het ter beschikking gestelde nummer enkel en alleen in diens woonplaats.
vi.De Klant kan de EasyVoice Telecom Preselect functie danwel de andere door EasyVoice Telecom aangeboden diensten instellen en/of opheffen op de door EasyVoice Telecom aangegeven methode. Deze informatie kan zonder kosten of enige andere belemmering worden opgevraagd bij de Klantenservice. 

vii.Technische wijzigingen in de aansluiting waartoe EasyVoice Telecom door de overheid is genoodzaakt of die door EasyVoice Telecom op verzoek van de Klant zijn aangebracht vallen niet onder de strekking van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
viii.Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst door EasyVoice Telecom 

6. Tarieven en betalingen
i.De Klant betaalt EasyVoice Telecom voor iedere geslaagde verbinding een bestemmingsafhankelijk starttarief, vermeerderd met een bestemmingsafhankelijk tarief per 

seconde, overeenkomstig de op dat betreffende moment geldende prijslijst van EasyVoice Telecom Behoudens tegenbewijs door de Klant wordt de Klant geacht van de faciliteiten gebruik te hebben gemaakt wanneer er na het intoetsen van haar autorisatiecode en/of via het bij EasyVoice Telecom geregistreerde telefoonaansluiting van de Klant van de faciliteiten gebruik is gemaakt. De actuele tarieven zijn beschikbaar bij de Klantenservice van EasyVoice Telecom en op de EasyVoice Telecom Website.
ii.Indien niet voorafgaand aan het leveren van een Dienst wordt betaald, brengt EasyVoice Telecom de verschuldigde kosten in beginsel maandelijks middels een factuur bij de Klant in rekening. Indien naar het oordeel van EasyVoice Telecom zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals de (tijdelijke) omvang van het (al dan niet rechtmatig) gebruik van de Dienst, mag EasyVoice Telecom tussentijdse facturen verzenden en/of onmiddellijke betaling verlangen. 

iii.De in de prijslijst en eventueel in de overeenkomst vermelde tarieven zijn inclusief BTW en soms voor een enkele dienst exclusief BTW. Om enige verwarring te voorkomen wordt altijd nadrukkelijk vermeld of de prijzen inclusief BTW zijn. Alle voor particuliere Klanten van toepassing zijnde tarieven zijn altijd inclusief BTW. In de prijslijst zijn eventuele andere heffingen die de overheid oplegt, niet opgenomen. Dergelijke heffingen worden gescheiden in rekening gebracht.
iv.Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van EasyVoice Telecom bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn binnen de conform lid xii afgesproken termijn voor het indienen van een klacht of bezwaar. 

v.EasyVoice Telecom is te allen tijde gerechtigd haar prijslijst te wijzigen; wijzigingen zullen door EasyVoice Telecom vooraf bekend worden gemaakt op zowel de website, als per post of email. Indien EasyVoice Telecom de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogt anders dan op grond van een wettelijke verplichting of bevoegdheid, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging ingaat.
vi.EasyVoice Telecom mag de (administratie)kosten voor onderzoek wegens klachten over een factuur in rekening brengen, indien de Klant blijkens onherroepelijke uitspraken van de Geschillencommissie en/of van de bevoegde rechter in een periode van drie jaar minstens tweemaal ten onrechte bezwaren heeft ingediend tegen facturen. 

vii.Indien de Klant geen gehoor heeft gegeven aan de betalingsherinnering en de daarbij behorende betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.x mag EasyVoice Telecom naast de verschuldigde betaling aanvullende Administratie kosten in rekening brengen tot maximaal 25 euro inclusief BTW per gebeurtenis, indien een afgegeven machtiging tot automatische betaling wordt ingetrokken, of bij de uitoefening van de machtiging onvoldoende saldo aanwezig blijkt te zijn, of anderszins een geïncasseerde betaling door de bank wordt gestorneerd. 

viii.Indien het betaalverleden van Klant daartoe aanleiding geeft zal Klant de verschuldigde bedragen op verzoek van EasyVoice Telecom daartoe op door EasyVoice Telecom aangegeven wijze voldoen. EasyVoice Telecom bepaalt altijd in overleg met de Klant welke betalingswijze het meest passend is voor acceptatie door EasyVoice Telecom : de betaling vooraf van de gesprekskosten (zie artikel 7) of de facturering achteraf van de gesprekskosten (zie artikel 8) of een zekerheidsstelling (zie artikel 9). De Klant kan EasyVoice Telecom schriftelijk verzoeken de betalingswijze te veranderen. EasyVoice Telecom zal vervolgens in overleg met de Klant de benodigde maatregelen treffen om de Klant in staat te stellen gebruik te maken van de gekozen betalingswijze indien acceptabel voor EasyVoice Telecom. 

ix.Indien de Klant enige betaling niet in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verricht, danwel indien een factuur van EasyVoice Telecom niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, wordt De Klant geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn.
x.EasyVoice Telecom zal na het verstrijken van die betalingsdatum een betalingsherinnering versturen en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is EasyVoice Telecom gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

xi.In dat geval worden tevens alle andere vorderingen van EasyVoice Telecom op de Klant terstond opeisbaar. Alle redelijke kosten van inning, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Klant.
xii.Bezwaren tegen de hoogte van de door EasyVoice Telecom in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum bij het vestigingsadres van EasyVoice Telecom kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld. 

7. Betaling vooraf
i.Indien de Klant vooraf betaalt verleent deze hierbij voor de duur van deze Overeenkomst aan EasyVoice Telecom haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming 

om de door haar verschuldigde bedragen van een vooraf vastgestelde som, welke is vastgelegd in de documentatie van EasyVoice Telecom, die aan de Klant zal worden toegezonden bij het aangaan van de Overeenkomst (”het Depot”) af te schrijven van de door de Klant opgegeven bankrekening. De Klant verplicht zich voldoende saldo op de opgegeven bankrekening beschikbaar te hebben opdat de automatische incasso zonder vertraging plaatsvindt.
ii.EasyVoice Telecom brengt de Klant op de hoogte zodra het saldo van de gedane betalingen minus de kosten van het gebruik van de Dienst een bedrag onder vijf Euro bereikt. EasyVoice Telecom zal vervolgens steeds opnieuw het Depot van de bankrekening van de Klant afschrijven. De dienstverlening wordt door EasyVoice Telecom niet gestaakt in afwachting van de bijschrijving, maar EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om tot staking van de dienstverlening over te gaan indien het saldo van de Klant de door EasyVoice Telecom van tijd tot tijd te stellen limieten overschrijdt. 

iii.Indien automatische afschrijving door de bank van de Klant wordt geweigerd en de klant ook na de betalingsherinnering en de daarbij horende termijn er geen betaling heeft plaatsgevonden, behoudt EasyVoice Telecom zich het recht voor om de Dienst te staken en tot incasso van openstaande bedragen over te gaan.
iv.Bezwaren tegen afgeschreven bedragen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na afschrijving aan EasyVoice Telecom schriftelijk te worden gemeld.
v.Na beëindiging van de Overeenkomst wordt een eventueel overschot ten gunste van de Klant gecrediteerd. Een eventueel tekort bij of na de beëindiging van de Overeenkomst wordt door middel van facturering achteraf aan de klant in rekening gebracht. Over het Depot wordt geen rente vergoed. 

vi.De Klant kan, tegen vergoeding, via de Klantenservice informatie omtrent zijn verbruik opvragen. EasyVoice Telecom verstrekt op schriftelijk verzoek van de Klant een specificatie van de gesprekskosten, die betrekking heeft op de 15 dagen voorafgaand aan het verzoek van de Klant.
vii.Indien de gesprekskosten van de Klant ertoe leiden dat EasyVoice Telecom gedurende een periode van twee opeenvolgende maanden meer dan twee afschrijvingen per maand moet uitvoeren, kan EasyVoice Telecom besluiten een hogere som af te schrijven dan de vooraf vastgestelde som. EasyVoice Telecom kan op elk gewenst moment overgaan op facturering achteraf zoals beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, indien EasyVoice Telecom van mening is dat deze betalingswijze beter aansluit bij het verbruik van de Klant. 

8. Facturering achteraf
i.Indien de Klant achteraf wordt gefactureerd zal EasyVoice Telecom de door de Klant verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening brengen. De factuur 

wordt opgemaakt in de maand volgend op de betreffende periode en vermeldt tevens de belastingen en overige heffingen als bedoeld in artikel 6.iii van deze Algemene. Voorwaarden. Facturering geschiedt in beginsel maandelijks, tenzij de omvang van het verbruik in een maand aan EasyVoice Telecom aanleiding geeft om een andere frequentie toe te passen. De Klant ontvangt tenminste elke twee maanden een factuur.
ii.Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn als vermeld op de factuur, danwel binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering zoals genoemd in 6.x. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbij De Klant hierbij voor de duur van deze Overeenkomst aan EasyVoice Telecom haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geeft om de door haar verschuldigde bedragen af te schrijven van de door de Klant opgegeven bankrekening tenzij schriftelijk met EasyVoice Telecom anders is overeengekomen. De Klant verplicht zich voldoende saldo op de opgegeven bankrekening beschikbaar te hebben opdat de automatische incasso zonder vertraging plaatsvindt, danwel de betalingsherinnering binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. 

iii.EasyVoice Telecom is bevoegd tussentijds het saldo van de openstaande factuurbedragen geautomatiseerd bij te houden, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. EasyVoice Telecom stelt voor zowel particulieren als bedrijven kredietlimieten op. De hoogte van de kredietlimiet kan opgevraagd worden bij EasyVoice Telecom, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de kredietlimiet wordt overschreden heeft EasyVoice Telecom het recht om aan de Klant een tussentijdse factuur te zenden en/of de Dienst op te schorten of een zekerheidsstelling te vragen (zie artikel 9). 

iv.Indien automatische afschrijving door de bank van de Klant wordt geweigerd en/of klant zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn behoudt EasyVoice Telecom zich het recht voor om de Dienst te staken en tot incasso van openstaande bedragen over te gaan inclusief aanvullende administratieve kosten (zie artikel 6.vii). v.Gemotiveerde bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan EasyVoice Telecom kenbaar te worden gemaakt. Betaling van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen bezwaar is gemaakt mag niet worden opgeschort, tenzij wettelijk anders bepaald. 

9. Zekerheidstelling
i.EasyVoice Telecom mag te allen tijde, gelet op haar bekende feiten en omstandigheden om haar moverende redenen, daaronder begrepen een (tijdelijk) bovengemiddeld 

gebruik van de Aansluiting door de Klant verzoeken dat binnen een door haar gestelde termijn vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid in de vorm van een voorschot of borgsom wordt verstrekt.
ii.De omvang van de in artikel 9.i bedoelde vooruitbetaling of te verstrekken zekerheid zal een bedrag mogen betreffen van hetgeen de Klant in redelijkheid gedurende zes maanden in totaal verschuldigd zal worden. 

iii.Een verstrekte borgsom kan nadat zich gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden geen betalingsproblemen hebben voorgedaan door de Klant worden teruggevorderd door middel van een schriftelijk verzoek daartoe aan EasyVoice Telecom. 

10. Gebruik van de Dienst en Administratieve wijzigingen 

i.De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn Aansluiting, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening van de Klant.
ii.Voor het gebruik van desbetreffende diensten is een ‘fair use policy’ van toepassing. Zie de EasyVoice Telecom Fair Use policy hiervoor op de website van EasyVoice Telecom. 

iii.De Klant is verplicht om EasyVoice Telecom steeds binnen 30 dagen vooraf en schriftelijk te informeren over veranderingen in zijn naam-, adres-, woonplaats-, bedrijfs, bank- of girorekeninggegevens.
iv.De EasyVoice Telecom is gerechtigd om de aan een verhuizing van de Klant redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt op genoegzame wijze bekend gemaakt. Indien de EasyVoice Telecom echter niet dezelfde of een vergelijkbare dienst op de nieuwe locatie levert, dan zijn de Klant en de EasyVoice Telecom, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van een maand, gerechtigd tot opzegging. 

11. Overmacht
i.In geval van overmacht worden verplichtingen van de Klant en EasyVoice Telecom opgeschort. De Klant heeft geen recht zijn verplichtingen op te schorten, voor zover hij 

daarmee reeds in verzuim was.
ii.Indien de Klant abonnementsgeld verschuldigd is aan EasyVoice Telecom in het kader van de diensten die EasyVoice Telecom aanbiedt is EasyVoice Telecom gehouden aan de Klant een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.
iii.Een tekortkoming in de dienstverlening kan EasyVoice Telecom niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van EasyVoice Telecom tot nakoming van de Overeenkomst. EasyVoice Telecom is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. 

12. Duur van de Overeenkomst(en)
i. “CS/CPS Carrier Preselect dienst particuliere eindgebruikers” De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van een kalendermaand. 

ii. “VoIP Telefonie diensten particuliere eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar. De Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van een kalendermaand. 

iii. “WLR diensten particuliere eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar. De Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van een kalendermaand. 

iv. “Access (DSL/FTTH) diensten particuliere eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar. De Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van een kalendermaand. Bij opzegging van de overeenkomst dient de eindgebruiker rekening te houden met afsluitkosten. 

v. “CS/CPS Carrier Preselect dienst zakelijke eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald kan de Overeenkomst steeds tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van 12 kalendermaanden. 

vi. “VoIP IPCentrex diensten zakelijke eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald kan de Overeenkomst steeds tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van 12 kalendermaanden. 

vii. “WLR diensten zakelijke eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald kan de Overeenkomst steeds tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van 12 kalendermaanden. 

viii. “Access (IP/DSL/FTTH) diensten zakelijke eindgebruikers” Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 24 maanden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald kan de Overeenkomst steeds tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De opzegging vindt plaats op het moment dat EasyVoice Telecom de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. De administratie van EasyVoice Telecom dient hierbij als bewijs. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de duur van 12 kalendermaanden. Bij opzegging van de overeenkomst dient de eindgebruiker rekening te houden met afsluitkosten. 

ix. Afkoopsom: EasyVoice Telecom is niet verplicht om een afkoopsom te bieden, tenzij dit wettelijk anders is bepaald.
x.Door EasyVoice Telecom aan zakelijke eindgebruikers in bruikleen geleverde apparatuur dient binnen 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan EasyVoice Telecom in onbeschadigde staat te worden geretourneerd voor kosten van de gebruiker. Indien de in bruikleen geleverde apparatuur beschadigd of niet (tijdig) geretourneerd wordt zal EasyVoice Telecom de nieuwwaarde hiervoor in rekening brengen. 

13. Buitengebruikstelling en opzegging
i.EasyVoice Telecom spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, maar verstrekt ter zake geen garantie. 

ii.De Overeenkomst voor de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders nadrukkelijk bepaald in het aanbod aan de Klant, zie artikel 12.1 Na het einde van de minimumduur of bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
iii.De opzegtermijn voor de Klant bedraagt bij Overeenkomsten voor bepaalde tijd één maand voor het einde van de duur van de Overeenkomst en bij Overeenkomsten voor onbepaalde tijd één maand. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door EasyVoice Telecom. 

iv.Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. De opzegging van een Overeenkomst door de Klant kan alleen door middel van een (liefst aangetekende) brief aan EasyVoice Telecom Een opzegging door EasyVoice Telecom zal schriftelijk geschieden. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door EasyVoice Telecom of door de Klant.
v.EasyVoice Telecom stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. vi.Als EasyVoice Telecom enige verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan echter pas nadat de Klant EasyVoice Telecom schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld bij het bij het vestigingsadres van EasyVoice Telecom en EasyVoice Telecom er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van EasyVoice Telecom gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
vii. EasyVoice Telecom heeft het recht de Dienst buiten gebruik te stellen: a.als de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting;
b.als de Klant niet aan zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden voldoet;
c.als de Klant bij of na het aangaan van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan EasyVoice Telecom heeft verstrekt, en/of
d.als de Klant dusdanig de belangen van EasyVoice Telecom schaadt dat van EasyVoice Telecom redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Dienst wordt aangeboden. EasyVoice Telecom zal dan de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
viii.Tot indienststelling wordt weer overgegaan als de Klant binnen een door EasyVoice Telecom te stellen termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, de kosten voor buitengebruikstelling en indienststelling aan EasyVoice Telecom heeft voldaan en zekerheid is gesteld conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
De kosten voor indiensttreding voor wederaansluiten voor particuliere klanten bedraagt 25 euro inclusief BTW per gebeurtenis per dienst. Voor zakelijke gebruikers bedraagt dit 50 euro exclusief BTW per gebeurtenis per dienst.
ix. EasyVoice Telecom heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a.indien de Dienst op grond van artikel 12.vi buiten gebruik is gesteld en de Klant niet binnen14 dagen na buitengebruikstelling alsnog zijn verplichting(en) is nagekomen.
b.in geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen op basis waarvan EasyVoice Telecom haar Dienst en/of het door haar gebruikte netwerk aanbiedt. c.als technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken.
EasyVoice Telecom zal dan de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
x.Beëindiging van de Overeenkomst conform artikel 13.vi, artikel 16.i of dit artikel laat onverlet de betalingsverplichtingen van de Klant ter zake van geleverde Diensten en Producten, maar partijen zullen overigens niet aansprakelijk jegens elkaar zijn. 

14. Aansprakelijkheid voor partijen
i.In aanvulling op de verplichtingen en aansprakelijkheid zoals gemeld in artikel 11. kan aanvullend het volgende aangaande aansprakelijkheid van partijen worden 

gesteld:
ii.EasyVoice Telecom is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
iii.Het recht op schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen een redelijke of wettelijk vastgestelde termijn schriftelijk aan EasyVoice Telecom is gemeld nadat de klant het schade veroorzakende feit heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
iv.EasyVoice Telecom is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan voor zover dat uit artikel 6:196 sub c BW volgt.
v.EasyVoice Telecom is tegenover de Klant slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan EasyVoice Telecom verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is EasyVoice Telecom tegenover een en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan EasyVoice Telecom verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). 

vi.Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 10 Euro voor de Klant, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
vii.EasyVoice Telecom is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de dienst niet door de Klant is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd.
viii.De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover EasyVoice Telecom aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
ix.Onder schade als bedoeld is het vorige lid valt eveneens schade als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van door EasyVoice Telecom aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur.
x.De Klant vrijwaart EasyVoice Telecom tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft. 

15. Privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens
i.EasyVoice Telecom verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de Klant, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Onder (persoons)gegevens worden 

mede verkeersgegevens begrepen.
ii. EasyVoice Telecom verzamelt (persoons)gegevens van de Klant voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de Klant. Deze gegevens worden door EasyVoice Telecom verwerkt voor de volgende doeleinden: a.de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
b.de facturering en de betalingsadministratie, daaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen.
c.de inlichtingenverstrekking aan de Klant en klachtenbehandeling;
d.het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem;
e.netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
f.marktonderzoek- en direct marketingdoeleinden;
g.de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
h.het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan EasyVoice Telecom de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd ernstig belang van EasyVoice Telecom
i.EasyVoice Telecom bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 14.ii genoemde doeleinden. EasyVoice Telecom draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
j.De Klant heeft het recht de persoonsgegevens die EasyVoice Telecom van hem verwerkt in te zien en indien nodig te laten corrigeren. De Klant heeft tevens het recht EasyVoice Telecom te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van hem te verwijderen. EasyVoice Telecom zal in geval van een besluit tot verwijdering de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik van Diensten door de Klant kan worden beperkt of verhinderd.
k.EasyVoice Telecom zal nimmer zonder bij wet gerechtvaardigde reden de gegevens van de Klant overdragen aan derden.
l.Onverminderd het hierboven gestelde zal overdracht van gegevens aan derden enkel plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van de Klant. 

16. Ontbindende voorwaarde
i.De Overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat er belemmeringen zijn om de technische installaties op te zetten of de benodigde aansluitingen 

tot stand te brengen welke nodig zijn om de goede werking van de Diensten onder normale omstandigheden te waarborgen. 

17. Overdracht van de Overeenkomst
i.De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van EasyVoice Telecom. 

18. Herroepingrecht en klachten
i.Indien door EasyVoice Telecom via telemarketing ofwel internet Producten worden aangeboden, heeft de Klant gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het Product 

het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het Product op zijn kosten aan EasyVoice Telecom te retourneren.
ii.Indien door EasyVoice Telecom via telemarketing ofwel internet, Diensten worden aangeboden, heeft de Klant gedurende zeven werkdagen na de eerste dienstverlening of totstandkoming van de overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
iii.Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EasyVoice Telecom nadat de Klant de gebrekkige uitvoering van de dienst heeft ontdekt. De Klant dient dit bij het vestigingsadres van EasyVoice Telecom te doen. EasyVoice Telecom zal hierop passend en tijdig reageren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten terzake verliest. 

19. Levering van Producten en Eigendomsvoorbehoud
i.Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de geleverde producten zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen terug te sturen. Deze termijn 

gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
ii.Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele – staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door EasyVoice Telecom verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
iii.De garantietermijn is gelijk aan de wettelijke termijn dan wel aan de bij het product behorende fabrieksgarantie indien deze langer is. EasyVoice Telecom is gedurende de garantietermijn gehouden het geleverde Product kosteloos te vervangen of te repareren indien zich aan het Product gebreken openbaren, mits de Klant het Product op normale wijze heeft gebruikt en de gebruiksvoorschriften nauwkeurig heeft opgevolgd.
iv.Het eigendom van de door EasyVoice Telecom reeds voor de betaling van de Klant geleverde Producten gaat pas op de Klant over indien de Klant aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

20 Apparatuur
i.Alle door EasyVoice Telecom aan de Klant ter beschikking gestelde of te stellen apparatuur blijft eigendom van EasyVoice Telecom tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.
ii.De Klant is aansprakelijk voor alle schade van EasyVoice Telecom als gevolg van het tenietgaan en/of de beschadiging en/of de diefstal van deze apparatuur.
iii.Op eerste verzoek van EasyVoice Telecom zal de Klant de apparatuur op de door EasyVoice Telecom gewenste momenten aan EasyVoice Telecom retourneren binnen een termijn van 14 dagen. 

21. Toepasselijk recht, geschillen en jurisdictie
i.De Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken alsmede alle aanbiedingen, offertes, en facturen waarop deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
ii.Bij klachten dient de Klant klachten deze altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij EasyVoice Telecom onder vermelding van zijn klantnummer.
iii.EasyVoice Telecom zal de klacht binnen dertig dagen door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoorden. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal EasyVoice Telecom aan de klager kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
iv.Alleen particuliere klanten kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten (de geschillencommissie). v.Onverminderd het bepaalde in artikel 21.i van deze Algemene Voorwaarden zullen geschillen tussen Klant en EasyVoice Telecom over totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door de EasyVoice Telecom te leveren of geleverde diensten en zaken, aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie; dit kan zowel door de Klant als door de EasyVoice Telecom Informatie over het aanhangig maken van geschillen kan worden gevonden op www.degeschillencommissie.nl .
vi.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij de EasyVoice Telecom heeft ingediend.
vii.Nadat de klacht bij de EasyVoice Telecom is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
viii.Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is EasyVoice Telecom aan deze keuze gebonden. Indien EasyVoice Telecom een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. EasyVoice Telecom dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
ix.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
x.Onverminderd het voorgaande kan de Klant geschillen ook schriftelijk aanbrengen bij de ACM in de gevallen bij wet geregeld.
xi.Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie, danwel de ACM is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
xii.Ingeval een geschil bij de rechtbank aanhangig moet worden gemaakt zullen de geschillen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd. xiii.Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor Telecom branche relevante gerechtelijke uitspraak EasyVoice Telecom noodzaakt tot het veranderen van de Overeenkomst en/of de dienstverlening, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. 

Algemene Voorwaarden van EasyVoice Telecom Versie: EVT-OHSGCRP 

Naar de inhoud springen