Algemene Voorwaarden – EasyHome Security

Algemene Voorwaarden voor Beveiligingssysteem van EasyVoice Telecom

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1. EasyVoice Telecom: Verwijst naar EasyVoice Telecom, de aanbieder van beveiligingsdiensten zoals beschreven in deze overeenkomst, gevestigd in Nederland.

1.2. Klant: Verwijst naar de natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van EasyVoice Telecom en die akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.3. Diensten: Verwijst naar de beveiligingsdiensten en alle daarmee verband houdende diensten en producten zoals beschreven in de overeenkomst tussen EasyVoice Telecom en de Klant.

1.4. Overeenkomst: Verwijst naar de schriftelijke overeenkomst tussen EasyVoice Telecom en de Klant waarin de specifieke diensten, prijzen en andere voorwaarden zijn vastgelegd.

2. Levering van Diensten

2.1. EasyVoice Telecom zal beveiligingsdiensten aan de Klant leveren zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De Klant erkent dat de feitelijke dienstverlening afhankelijk kan zijn van de technische mogelijkheden en beperkingen van het beveiligingssysteem.

2.2. De Klant stemt ermee in om EasyVoice Telecom te voorzien van accurate en volledige informatie die nodig is voor de installatie, configuratie en beheer van het beveiligingssysteem.

3. Gebruik van de Diensten

3.1. De Klant zal de Diensten alleen gebruiken voor wettige doeleinden en zal zich te allen tijde houden aan de geldende wetten en voorschriften in Nederland en de Europese Unie.

3.2. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden, toegangscodes en andere beveiligingsinformatie. In geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking, zal de Klant EasyVoice Telecom onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. Facturering en Betaling

4.1. De Klant zal EasyVoice Telecom betalen volgens de tarieven en betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen in de overeenkomst.

4.2. EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om tarieven en betalingsvoorwaarden te wijzigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

5. Beëindiging

5.1. EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen of op te schorten indien de Klant in strijd handelt met deze Voorwaarden.

5.2. De Klant kan de Diensten op elk moment opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals overeengekomen in de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid

6.1. EasyVoice Telecom is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de overeenkomst.

6.2. De Klant is verantwoordelijk voor enige schade aan of diefstal van EasyVoice-apparatuur of schade veroorzaakt door het beveiligingssysteem dat aan de Klant is geleverd.

7. Privacy

7.1. EasyVoice Telecom zal persoonlijke informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met ons privacybeleid, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1. EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden worden van kracht na publicatie op onze website.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Nederland, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving.

Door gebruik te maken van onze Diensten, erkent en aanvaardt u deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten.

Naar de inhoud springen